Song Tôm Song Đấu

3,400,000 đ

Tôm Hùm Tây Úc

1 1 -1.2kgs 1,860,000 đ

Tôm hùm Alaska

1 700-900grm 990,000 đ

Hàu

10 Size 7-8 600,000 đ

web.btnSubscribs
Đăng ký nhận bản tin để được ưu đãi